Monthly Archives: July 2018

12 ประเด็นอันตรายสำหรับนักดับเพลิง

เมื่อไม่นานมานี้ มีรายงานจาก IAFF ว่ามีการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ท่ามกลางความวุ่นวายของมหานครใหญ่ๆๆ คิดเป็น 94 % จากการศึกษาและเก็บตัวอย่างนักดับเพลิง 1 ใน 3 ในสหรัฐ พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเองสูงถึง 30 % ซึ่งก็มาจากสภาพแวดล้อมอารมณ์ การตรากตรำในหน้าที่ ภาระหนี้สิน การปรับตัวในสภาวะการณ์คับขัน ขาดการอบรมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ละเลยไม่มีการศึกษาองค์ประกอบสาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายกับชีวิตนักดับเพลิง ความกล้าหาญและความโง่ มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากระหว่างสองสิ่งนี้ไม่มีใครเขียนโปรแกรมขึ้นมาควบคุมมันต้องอาศัยหลายสิ่งหลาย อย่างที่อยู่ภายในตัวเราเอง ภายใต้สภาวะการณ์ที่กดดันหรืออันตราย หากคุณสามารถผ่านพ้นมันไปได้มันก็จะบ่งบอกถึงความกล้า หาญในตัวคุณหรือความฉลาดที่สามารถแก้ไขปัญหา แต่หากคุณพลาดมันก็กลายเป็นความโง่ นั้นเอง คิดที่จะต่อสู้กับภัยอันตรายเสมอ บนพื้นฐานของคำว่า “หน้าที่”นักดับเพลิงคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ปลุกเร้าความอยากที่จะออก ปฏิบัติหน้าที่จนบางครั้งมันทำให้ตัวเรานั้นอาจตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเอง การศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพ นักดับเพลิงที่ศึกษาหรือผ่านการอบรมและหมั่นทบทวนในสิ่งที่ตนเองเรียนรู้มามันก็จะทำให้เข้าใจและสามารถประเมินสถานการณ์ขอเหตุเพลิงไหม้ สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว อย่างน้อยที่สุด ก็ชุดประจำตัว SCBA คุณต้องศึกษาฝึกฝนและหมั่นตรวจสอบเป็นประจำ เหตุการณ์ที่ต่อเนื่องยาวนาน เหตุเพลิงไหม้ที่ใช้เวลาในการควบคุมเหตุการณ์มาก มันจะยิ่งมีอันตรายกับชีวิตนักดับเพลิง เพิ่มเป็น 2 เท่า ” เวลา “มันจะเป็นตัวพิสูจนประสิทธิภาพ สมรรถภาพของทีมดับเพลิงหรือตัวคุณทั้งความรู้ความสามารถ การศึกษา ประสบการณ์ ไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาความปลอดภัย การคำนวนปริมาณอากาศก่อนเข้าที่เกิดเหตุ […]